a
data wydruku: 2024-07-21 08:54:20
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE ZGONU

Zgłoszenia zgonu można dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu przez lekarza. Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale pracuje w poniedziałki w godz. 07:30-17:00, wtorek-piątek w godz. 07:30-15:30.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej.

Sposób załatwienia sprawy: Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

 • sporządzenie aktu zgonu,  
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone - 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto BS Niechobrz: 11 9163 0009 2001 0000 0039 0002 lub na miejscu, w kasie Urzędu Miejskiego.

Telefon kontaktowy: 17 87 55 212

Telefon kontaktowy w nagłych przypadkach: 606 462 632


WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dowód osobisty do wglądu
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2 tel. 17 87 55 212

Opłaty:

 • odpis skrócony aktu - 22 zł
 • odpis zupełny aktu - 33 zł
 • zaświadczenie o braku księgi lub aktu - 24 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł udzielone: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych)

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

 • w przypadku, kiedy wnioskodawcą o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia jest jedno z rodziców wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda drugiego rodzica na wpisanie aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Pozostałe osoby ubiegające się o transkrypcję, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) powinny złożyć szczegółowe pisemne pełnomocnictwo od osoby, której akt dotyczy, w przypadku aktu urodzenia od rodziców małoletniego, którego akt dotyczy. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi.

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2, tel. 17 87 55 212

Opłaty: opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu - 50zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie.


ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • ważny dowód osobisty - do wglądu

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 2 tel: (17) 87 55 212

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł
 • opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwiania: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego. Osoby uprawnione: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą. Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Miejsce złożenia dokumentu: Osobiście - USC, parter, pok nr 2 tel: (17) 87 55 212

Opłaty: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 37 zł