a
data wydruku: 2024-07-22 04:19:23
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Gminny Program Rewitalizacji

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), informuje, że w dniu 27 października 2022 r., Rada Miejska w Boguchwale podjęła Uchwałę NR LIII.579.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030 (GPR) będzie obejmował następujące obszary rewitalizacji: Podobszar Wola Zgłobieńska, Podobszar Zarzecze oraz Podobszar Zgłobień określonych w uchwale Nr LI.564.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030 (GPR) będzie stanowił podstawowe narzędzie prowadzenia zintegrowanych działań rewitalizacyjnych polegających na wyprowadzeniu ze stanu kryzysu obszaru rewitalizacji w gminie, przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności, przedsiębiorców oraz wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji. Działania podejmowane w ramach GPR przyczynią się do odnowy i ożywienia oraz wzmocnienia integracji społecznej na terenie gminy. Ponadto umożliwi efektywne pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych z programów krajowych i zagranicznych.

Zachęcamy mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegóły związane z opracowaniem GPR znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: boguchwala.pl oraz na BIP Urzędu.

Obwieszczenie: https://boguchwala.pl/static/img/k01/Obwieszczenie%2014.11.pdf