a
data wydruku: 2024-07-22 03:35:05
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Projekt obejmuje budowę nowych zbiorników wody uzdatnionej na ternie stacji uzdatniania wody i magazynujących wodę na sieci wodociągowej, oraz modernizację stacji uzdatniania wody mających na celu poprawę niezawodności i ciągłości dostawy wody na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców Gminy Boguchwała, w zakresie kanalizacji sanitarnej - modernizację wybranych pompowni ścieków zlokalizowanych w zlewni potoku Lubcza na terenie Gminy Boguchwała dla poprawy bezpieczeństwa przesyłu ścieków.

Projekt zakłada budowę wodociągowego zbiornika nadziemnego o minimalnej pojemności czynnej V=1000 m3 zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Lutoryż oraz budowę zbiornika/zbiorników zlokalizowanych na sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Racławówka, Kielanówka o minimalnej sumarycznej pojemności V=500 m3 wraz z urządzeniami i rurociągami technologicznymi i AKPiA łączącymi nowo wybudowane obiekty z istniejącą infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną. Ponadto zakłada się modernizację stacji uzdatniania wody w Niechobrzu o wydajności 15 m3/h.

W projekcie uwzględniono również inwestycje na infrastrukturze kanalizacyjnej polegające na modernizacji istniejących pompowni ścieków w zakresie przebudowy i uszczelnienia zbiorników pompowni, doboru i wymianie pomp zatapialnych wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą, wykonaniu nowych szaf zasilająco sterowniczych i doposażeniu pompowni w przepływomierze elektromagnetyczne na rurociągach tłocznych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025.12.31
Przewidywana wartość inwestycji: 5 263 157,90 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 263 157,90 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków: 5 000 000 zł

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-30
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-30 12:03
data ostatniej aktualizacji 2023-11-30 12:07
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-30 12:07 Tomasz Sitek publikacja treści