a
data wydruku: 2024-07-22 03:20:46
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Boguchwale

Całkowita kwota inwestycji: 2 734 098,45 zł

Kwota promesy: 2 679 416,48 zł, co stanowi 98 % wartości inwestycji

Zakończenie inwestycji: 2023.04

Przedmiotowy wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej 151701R – (ul. Mickiewicza), od skrzyżowania z drogą powiatową 1408R do skrzyżowania z ul. Kasprowicza w Boguchwale. Długość przebudowywanej ulicy 541,28 m. Zakres przebudowy obejmie dwa odcinki: Odcinek 1 - dł. 202,50 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą ścieralną z mieszanek mineralnobitumicznych, profilowanie poboczy oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o dł. 117,94 m. Odcinek 2 - dł. 338,78 m, przebudowa odcinka drogi w zakresie wykonania korpusu, podbudowy, nawierzchni, odwodnienia i ciągu pieszo-rowerowego. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie również wykonane oświetlenie ulicy, oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy terenów byłego PGR. Pozwoli na zaspokojenie potrzeb publicznych na terenie miasta Boguchwała w zakresie infrastruktury drogowej, podniesie bezpieczeństwo ruchu, poprawi komfort jazdy, skróci czasu dojazdu, w tym do obiektów użyteczności publicznej. Nastąpi poprawa jakość życia obecnych mieszkańców jak i nowych, gdyż planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej stanowi ważne połączenie z nowopowstającym osiedlem mieszkaniowym Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na ok. 1000 mieszkań.