a
data wydruku: 2024-07-22 03:35:49
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wesołe przedszkolaki

Gmina Boguchwała realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Wesołe przedszkolaki"

Projekt nr: FEPK.07.11-IP.01-0034/23   

Czas realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.08.2025

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Boguchwała (Kielanówka) poprzez stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności 100 dzieci i podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry ośrodka wychowania przedszkolnego w okresie do 31.08.2025 r.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

1. Utworzenie i organizację jednego nowego oddziału przedszkolnego (01.01.2024-31.08.2024).
2. Prowadzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego (01.09.2024-31.08.2025).
3. Realizację zajęć dodatkowych (rytmika, język angielski) dla dzieci (01.09.2024-30.06.2025).
4. Podnoszenie kompetencji zawodowych kadry OP (01.04.2024-31.12.2024).

Grupa docelowa:

a) 100 dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich opiekunowie z terenu gminy Boguchwała – zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego gminę Boguchwała (woj. podkarpackie),
b) 2 nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego.

Główne rezultaty:

1. Objęcie 100 dzieci dodatkowymi zajęciami (rytmika, język angielski) w edukacji przedszkolnej.
2. Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
3. Objęcie wsparciem Zespołu Szkół w Kielanówce.
4. Podniesienie kwalifikacji 2 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.

Projekt pt. "Wesołe przedszkolaki" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Oś priorytetowa: 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna.

Wartość projektu: 421 790,21 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 358 521,67 PLN

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 21 089,51 PLN

#FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl