a
data wydruku: 2024-07-22 03:07:27
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

19 lipca 2018 r. została podpisana umowa o dofinasowanie nr POIS.05.02.00-00.0026/17-00 projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

24 września 2019 r. w Rzeszowie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Boguchwała w sprawie wspólnej realizacji projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zostały zakupione grunty w miejscowości Lutoryż, Zarzecze oraz Boguchwała, które były niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. W projekcie zaplanowane zostały do wykonania następujące prace:

  • ST Boguchwała: budowa parkingu na 12 miejsc postojowych, stojaki rowerowe z zadaszeniem na 10 miejsc, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów, elektroenergetyka,
  • PO Lutoryż: budowa parkingu na 30 miejsc postojowych, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów, chodnik utwardzony, stojaki rowerowe z zadaszeniem na 20 miejsc, elektroenergetyka,
  • PO Wisłoczanka: budowa parkingu na 10 miejsc postojowych, nawierzchnia utwardzona dróg i parkingów.

Całkowity koszt realizacji zadań dla Gminy Boguchwała wynosi 1 742 858,56 zł, w tym dofinansowanie 853 105,29 zł, nakłady Gminy Boguchwała wynoszą 889 753,27 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi  481 844 323,48 PLN

Wydatki kwalifikowalne – 244 716 453 ,84 zł

Dofinansowanie UE- 208 008 985,76 zł

„W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o nieprawidłowościach w realizowanym projekcie w celu ich zgłoszenia należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl .”

Informacje niezbędne mechanizmu sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

lub:   www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci