a
data wydruku: 2024-07-21 10:04:46
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK MIESZKANIOWY
 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

W Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
 
DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 • najemcom albo podnajemcom  lokali  mieszkalnych,  zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom  mieszkającym  w lokalach  mieszkalnych  znajdujących  się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokal.

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu/podnajmu, akt notarialny, decyzja o przydziale itp.),
 • Deklarację o wysokości dochodów  (brutto) wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody - w zależności od indywidualnej sytuacji (za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 • występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne do pobrania poniżej.

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne do pobrania poniżej.
 
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).  

DOPŁATA DO CZYNSZU
 
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.
 
WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją "z dopłatą do czynszu",
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14 marca 2020 r. i był przyznany dodatek mieszkaniowy
 • dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.
 
Wnioski składamy do 31 marca 2021 r., wniosek może być złożony tylko raz.

RODZAJE DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy

Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (z uwzględnieniem składki zdrowotnej), osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako poszukujący pracy - wymagane jest złożenia stosownego oświadczenia

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

Emeryci/renciści:

 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

Osoby otrzymujące alimenty:

 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • ugoda/wydruk przelewów w przypadku tzw. alimentów dobrowolnych.

Osoby niepełnosprawne:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • zaświadczenie o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych (karta zaplanowanych i zrealizowanych świadczeń osoby).