a
data wydruku: 2024-07-21 09:16:01
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Informacja o wyniku konsultacji Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt Programu wraz z formularzem składania uwag został podany do publicznej wiadomości - opublikowany na stronie internetowej oraz Biuletynie informacji Publicznej Gminy Boguchwała, a także wywieszony na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale; został także rozesłany drogą e-mailową do organizacji pożytku publicznego, które w ostatnich latach aktywnie współpracowały z Gminą w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu,
z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i zgłaszaniem w tym czasie ewentualnych uwag do Projektu w formie pisemnej na ,,Formularzu zgłaszania opinii"

W trakcie trwania konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" (w terminie: 27 października - 9 listopada 2022 r.), do niniejszego dokumentu nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-11-14
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-11-14 10:55
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność