Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-06 13:33:06

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przejęcie obowiązków realizacji programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt w gminie Boguchwała na lata 2015-2016".

2. Inne istotne warunki zamówienia:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta wymagań określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

4. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów:

5. Termin realizacji zamówienia:

Szczepienia powinny odbyć się wg schematu:

6. Kryteria oceny ofert:

Rażąco niska lub wysoka cena jednostkowa świadczenia może spowodować wyłączenie oferty z oceny.

7. Osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255

8. Sposób złożenia oferty:

Kompletną ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej opisem z punktu 1 należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez pocztę do siedziby Zamawiającego w terminie do 27 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do UM).

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.