a
data wydruku: 2024-06-20 11:37:56
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia

LXIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXIII sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała” oraz nadania jej statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.170.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Boguchwała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą: „Gminny Bon Żłobkowy” oraz jego wysokości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Boguchwała.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Boguchwale.
16. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
17. Zamknięcie obrad.