Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:12:44

Kalendarz Wydarzeń

IX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz.506 ) zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmiany uchwały budżetowej,

2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

3. Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

5. Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok,

6. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

7. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,

8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Boguchwała, a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

9. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce,

10. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale,

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – etap II.

III. Zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych na II półrocze 2019 roku.

IV. Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Piotr Pustelny