Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:51:45

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie Wyborcze w Zgłobniu

11 kwietnia 2019r. o godzinie 19:00 w Sołectwie Zgłobień w Domu Kultury w Zgłobniu odbędzie się Zebranie Wiejskie Wyborcze zwołane przez Burmistrza Boguchwały, zgodnie z pkt § 24 pkt 2 Statutu Sołectwa, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Komisji Wyborczej i jej ukonstytuowanie.

3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

4. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Sołtysa na karcie do głosowania przez losowanie.

5. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

6. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na członków Rady Sołeckiej na karcie do głosowania przez losowanie.

7. Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

8. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa w przypadku braku quorum, tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, zebranie odbędzie się w II terminie, tj. 11 kwietnia 2019 r. o godz. 19:15    

INFORMACJA:

Na zabraniu będą zgłaszani kandydaci na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Zgłaszający kandydata na Sołtysa na zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej 20 osób oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Kandydaci na Sołtysów urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz podpis. Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszającym nieobecnego na zebraniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

                                                                                                                                           BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

Dr WIESŁAW KĄKOL