Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:16:57

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wyborcze Osiedla Boguchwała Centrum

11 kwietnia 2019r. o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Kultury, Plac Rynek 2 odbędzie się Zebranie Wyborcze Osiedla Boguchwała Centrum zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Statutu Osiedla, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Komisji Wyborczej i jej ukonstytuowanie.

3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Osiedla do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

4. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Przewodniczącego Osiedla na karcie do głosowania przez losowanie.

5. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Osiedla do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

6. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na członków Zarządu Osiedla na karcie do głosowania przez losowanie.

7. Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach na Przewodniczącego Osiedla i członków Zarządu Osiedla.

8. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Osiedla w przypadku braku quorum, tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze, zebranie odbędzie się w II terminie, tj. 11 kwietnia 2019 r. o godz. 18:15.   

INFORMACJA:

Na zabraniu będą zgłaszani kandydaci na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla. Zgłaszający kandydata na Przewodniczącego na zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej 20 osób oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Kandydaci na Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz podpis. Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszającym nieobecnego na zebraniu kandydata na Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

                                                                                                                                           BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

Dr WIESŁAW KĄKOL