Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:46:29

Kalendarz Wydarzeń

IV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018. poz. 994 ze zm.) zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 24 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale. 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o realizacji zadań przez Powiat Rzeszowski na terenie gminy.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:


1. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy,

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3. Uchylenia uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,

4. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,

5. Przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

6. Uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

7. Ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

8. Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

9. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka – „Racławówka Doły” z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa,

10. Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie gminy Boguchwała,

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała – Wisłoczysko,

12. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1919/7 położonej w Niechobrzu,

13. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działa 1919/6 położonej w Niechobrzu.

IV. Zamknięcie sesji.