Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:08:21

Kalendarz Wydarzeń

LIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz.1875 ze zm.) zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w tym ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia planu rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
 4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 5. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej w Boguchwale,
 6. Zmiany uchwały w sprawie powierzenia przez gminę spółce Gospodarka Komunalna usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 7. Wyrażenia zgody na połączenie spółek,
 8. Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym,
 9. Oceny aktualności Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. Nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 11. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/121 położonej w Boguchwale,
 12. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/15 położonej w Boguchwale,
 13. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/14 położonej w Boguchwale,
 14. Nabycia na rzecz gminy działek  2237/23, 446/3, 446/6, 2237/25 położonych w Boguchwale,
 15. Nabycia działki 1126/20 położonej w Boguchwale,
 16. Nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 994/8 w Zgłobniu,
 17. Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.