Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:53:42

Kalendarz Wydarzeń

L Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale zwołuje L Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w 25 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmian w budżecie na 2018 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,
 3. Trybu udzielania i rozliczania dotacji,
 4. Utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 5. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 6. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Zmiany uchwały dot. powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
 8. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 9. Zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 10. Uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym,
 11. Uchylenia uchwały dot. zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczeniem wody.

III. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji i Rady Miejskiej za 2017 rok.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.