Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 17:20:09

Kalendarz Wydarzeń

XLI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet,
 4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 5. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. Ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
 7. Zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
 8. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Zgłobniu,
 9. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli Zgłobieńskiej,
 10. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości i ustanowienie służebności przez działkę nr 760/23 położoną w Boguchwale,
 11. Planu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 12. Rozpatrzenie skargi.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.