Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 15:16:56

Kalendarz Wydarzeń

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 9:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
III. Informacja o stanie realizacji inwestycji w gminie.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 2. Udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
 3. Emisji obligacji.
 4. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
 5. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchylenia uchwały Nr XX.233.2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku.
 7. Stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Nosówka.
 8. Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 9. Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Przystąpienia do realizacji projektu pn. "Utworzenie żłobka w Racławówce - aktywni rodzice na rynku pracy".
 11. Uchylenia uchwały Nr XXII/370/2012 wraz z późniejszą zmianą dotyczącą określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 13. Przyjęcia regulaminu meczu piłki nożnej nie będącej masową imprezą sportową.
 14. Rozpatrzenie skargi.

V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.