Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:49:49

Kalendarz Wydarzeń

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 21 lipca 2016 roku o godz. 9:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wspólna tożsamość kulturowa pogranicza polsko-słowackiego",
 2. Przystąpienia do realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Gminę Boguchwała i Lubenia",
 3. Uchylenia uchwały Nr XX.232.2016 dot. przystąpienia do realizacji projektu pn. "E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich" - II etap,
 4. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza,
 5. Uchylenia uchwały Nr XXV.311.2016 dot. współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
 6. Zmiany budżetu gminy,
 7. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 8. Uchylenia uchwały Nr XXV.320.2016 dot. sposobu udzielania przez Gminę Boguchwała pomocy w wynajmowaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 9. Zmiany załącznika do uchwały Nr XXV.321.2016 w sprawie uchwalenia Programu Budownictwa Mieszkaniowego w Gminie Boguchwała na lata 2016-2020,
 10. Uchylenia uchwały Nr XXV.319.2016 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 11. Zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 12. Zmiany uchwały Nr XXV.322.2016 dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 13. Uchylenia uchwały Nr LVII/686/2014  z dnia 26 września 2014 roku w  sprawie kierunków działania Burmistrza,
 14. Nabycia nieruchomości nr 22/2 położonej w Woli Zgłobieńskiej.

III. Zamknięcie sesji.