Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:35:38

Kalendarz Wydarzeń

XXV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku  o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2015 rok.
 3. Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 4. Zmiany budżetu na 2016 rok.
 5. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nosówka.
 7. Warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Zamiany nieruchomości  stanowiącej działkę nr 1036/2 położonych w Mogielnicy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz działki nr 1038/2, 1038/3.
 11. Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu stanowiącej działkę nr 2418/6 za działki nr 738/1, 723/1 i wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przez działki nr 2418/4 , 2418/7 na rzecz działki 2418/6.
 12. Wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przez działkę nr 400/2 położoną w Zarzeczu.
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przez działkę nr 245/2 położoną w Mogielnicy na rzecz działki  nr 258.
 14. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu stanowiących działki nr 1054/4, 1054/3, 1054/1.
 15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale stanowiącą działkę nr 1624/23.
 16. Nabycia 2/3 udziałów w  nieruchomości  oznaczonej jako działki nr 778, 798/1, 798/2, 798/3 położonej w Boguchwale.
 17. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przez działki nr 2418/4,2418/6,2418/7 na rzecz działki nr 2418/1 położonej w Niechobrzu.
 18. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu złożonych z działek nr 433/9 i 432/7.
 19. Uchylenia uchwały Nr XIX.223.2016 w sprawie zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i informatycznej dla MZDiNK.
 20. Rozpatrzenie skargi.

III. Ustalenie planu pracy Komisji i Rady na II półrocze 2016.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.