Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:17:36

Kalendarz Wydarzeń

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku o godz. 12:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP,
 2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK,
 3. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK "Wspólnota" w Zgłobniu,
 4. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK "Razem" w Niechobrzu,
 5. Nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,
 6. Nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Boguchwale,
 7. Nadania statutu Lokalnemu Ośrodkowi Kultury "Razem" w Niechobrzu,
 8. Nadania statutu Lokalnemu Ośrodkowi Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu,
 9. Uchylenia Uchwały nr XIV/145/03 dotyczącej zasad powoływania dyrektorów instytucji Kultury,
 10. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
 11. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 12. Dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych,
 13. Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 14. Likwidacji Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.