Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:12:10

Kalendarz Wydarzeń

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
 3. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej za 2015 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Uchylenia uchwały Nr XXII.247.2016 dot. udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
 2. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
 3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
 5. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/182/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatkowych.
 6. Określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 7. Określenia wzoru formularza informacji o gruntach.
 8. Określenia wzoru formularza informacji o lasach.
 9. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.
 10. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.
 11. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.
 12. Przyjęcie planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 13. Nabycie na rzecz gminy nieruchomości  położonej w Lutoryżu - nr 811/1.
 14. Nabycia na rzecz gminy  nieruchomości położonych w Zgłobniu - nr 608/3, 609/3, 424/3.
 15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Nosówce - nr 985/1, 983/1.
 16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości  położonej w Kielanówce - nr 665/29.
 17. Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu - nr 2137/6.
 18. Zamiany nieruchomości - nr 183/25 stanowiącej własność osoby fizycznej za nieruchomość - nr 274/2 stanowiącą własność gminy położonych w Boguchwale.
 19. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiących własność Skarbu Państwa.
 20. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności nieruchomości w Zgłobniu.
 21. Wyrażenia zgody na przeniesienie służebności nieruchomości w Mogielnicy.
 22. Uchylenia uchwały Nr XVII.205.2015  dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu "Senior - WIGOR w Racławówce".
 23. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Boguchwała.

VII. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VIII. Zapytania i wolne wnioski radnych.
IX. Zamknięcie sesji.