Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:34:56

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wyborcze Osiedla Boguchwała Górna

W dniu 9 listopada 2015 roku o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134 odbędzie się Zebranie Mieszkańców Wyborcze Osiedla Boguchwała Górna zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 i 8 Uchwały nr XII.137.2015 Rady Miejskiej W Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Osiedla Boguchwała Górna z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
  2. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Górna do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  3. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Górna na karcie do głosowania poprzez losowanie.
  4. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach do Zarządu Osiedla Boguchwała Górna.

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Osiedla Boguchwała Górna w przypadku braku kworum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 09 listopada 2015 r. o godzinie 18:15.

INFORMACJA:

Na zebraniu będą zgłaszani kandydaci do Zarządu Osiedla Boguchwała Górna. Zgłaszający kandydata do Zarządu Osiedla Boguchwała Górna w zgłoszeniu podaje: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Mieszkańców, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest każdy wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zgodnie ze statutem Osiedla Boguchwała Górna, jeśli zostanie zgłoszony nie więcej niż siedmiu kandydatów na Członków Zarządu, to za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.