Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:14:48

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Boguchwała Dolna

6 października 2015 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 156, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Wyborcze Osiedla Boguchwała Dolna.

Zebranie zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Uchwały nr XII.138.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Boguchwała Dolna.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
  2. Wybór "Komisji Wyborczej" i jej ukonstytuowanie.
  3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  4. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  5. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Boguchwała Dolna oraz kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna na karcie do głosowania poprzez losowanie.
  6. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna i do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna.

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Osiedla Boguchwała Dolna w przypadku braku kworum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się  w II terminie tj. 4 października 2015 r. o godzinie 16:15.

INFORMACJA:
Na zebraniach będą zgłaszani kandydaci na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna i do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna. Zgłaszający kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna i do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna w zgłoszeniu podaje: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Mieszkańców, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis.

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest każdy wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

Zgodnie ze statutami osiedli, jeśli zostanie zgłoszony nie więcej niż jeden kandydat na Przewodniczącego Zarządu i nie więcej niż siedmiu kandydatów na Członków Zarządu, to za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.