Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-05-15 16:47:09

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zarzeczu

Sołtys wsi Zarzecze zwołuje Zebranie Wiejskie o godz. 17:00 w lokalu Domu Kultury w Zarzeczu.

TEMATYKA ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania
2. Informacja o realizacji zadań samorządu
3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa
4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu Sołectwa Zarzecze. Projekt statutu dostępny jest:
•     w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  
•     u sołtysa,
•     na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl
5. Wolne wnioski i zapytania

Drugi termin zebrania: 12 maja 2015 r. o godz. 17:15.