Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-11-25 08:27:46

Wszystkie aktualności

Zakaz spalania liści na prywatnych posesjach

Okres jesienny, to czas, w którym porządkuje się ogródki i podwórka. Częstą praktyką jest spalanie w ognisku odpadów, takich jak pozostałości roślinne, w szczególności liście, trawy, gałęzie i tym podobne. Tego typu ogniska mogą powodować nadmierne zadymienie i uciążliwy zapach. W myśl obowiązujących przepisów jest to zabronione.

Ustawowe zmiany przepisów

Spalanie naturalnych odpadów na własnej posesji uregulowane jest w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Artykuł 30 ust. 1 zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 31 ust. 7, w którym ustawodawca zaznaczył, że spalanie tego typu odpadów może odbyć się poza wskazanymi wyżej obiektami, jeżeli nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Spalanie pozostałości roślinnych w ogrodzie może mieć miejsce tylko wówczas, gdy gmina, w której mieszkamy, nie przewidziała innej formy ich porządkowania. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na wszystkie gminy obowiązek uwzględnienia w lokalnych przepisach obowiązkowej segregacji bioodpadów. Tym samym jeżeli gminy posiadały w swoich regulaminach utrzymania czystości i porządku zapisy o możliwości spalania resztek roślinnych, tak jak w przypadku Gminy Boguchwała, zostały zobligowane do usunięcia tych zapisów.

W związku z tym, w świetle ustawy o odpadach – na terenie całego kraju nie można spalać odpadów (nawet resztek roślinnych) na posesjach niezależnie od terenu miejskiego, czy wiejskiego, ponieważ odpady biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania, np. poprzez tworzenie przydomowych kompostowników, bądź przekazywanie odpadów bio do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Działania samorządu

Ze względu na zwiększoną liczbę skarg mieszkańców, 24 września, podczas posiedzenia Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, z inicjatywy Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola i Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Pustelnego, poruszony został problem spalania odpadów roślinnych, w szczególności liści, traw, gałęzi i tym podobnych na prywatnych posesjach. W posiedzeniu wzięli udział także Komendant Komisariatu Policji w Boguchwale Grzegorz Oliwa oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław Korczyński. Celem spotkania było ustalenie kolejnych działań w kierunku weryfikacji przestrzegania zakazu spalania tego typu odpadów, a także przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców.Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady bio (w tym resztki roślinne) powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku.Na terenie Gminy Boguchwała właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

Kompostowanie to łatwy, tani i bezpieczny dla środowiska sposób na pozbycie się bioodpadów i pozyskanie naturalnego nawozu. Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Boguchwała do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach.

Możesz otrzymać mandat

W myśl art. 191 ww. ustawy o odpadach: ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.