Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 08:29:56

Wszystkie aktualności

ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest realizatorem projektu "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0003/19-00 z dnia 30.12.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie.

W ramach projektu uczestniczy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

- Animacyjnym

- Wsparciem doradcy kluczowego: ekonomizacja

- Wsparciem doradcy biznesowego: (księgowo-podatkowe, prawne, osobowe, marketingowe, branżowe)

- Specjalisty ds. zamówień publicznych

- Wsparciem na tworzenie miejsc pracy w PS

- Wsparcie udzielane dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 17 86 76 277. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt: