Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-08-23 09:22:55

Wszystkie aktualności

II nabór w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy"

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór w ramach projektu pn. "Aktywni na rynku pracy. Nabór wniosków potrwa od 11 lutego do 28 lutego 2019 r. Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 08:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Podkarpackiej Izby Gospodarczej