Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-12-15 00:38:16

Wszystkie aktualności

Podsumowanie VII Kadencji Samorządu - edukacja

Za niespełna dwa miesiące dobiegnie końca kolejna, siódma kadencją samorządu Gminy Boguchwała. To okazja do dokonania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych działaniach tego okresu. Cykl "Podsumowanie VII Kadencji Samorządu" rozpoczynamy od edukacji.

Oświata należy do priorytetowych zadań samorządu. Podkreślenia wymaga wysiłek finansowy, polegający na dofinansowaniu placówek oświatowych ponad kwotę państwowej subwencji. W latach 2014-2017 ogólne wydatki jednostek oświatowych wyniosły 74,4 mln zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło aż 19 mln zł. Nie można zapomnieć o dalszym unowocześnianiu bazy dydaktycznej oraz o jak najsprawniejszym przeprowadzeniu reformy oświaty.

Nowe oddziały przedszkolne

Bieżąca kadencja rozpoczęła się od reorganizacji opieki przedszkolnej. 1 września 2015 roku działalność rozpoczęły nowe oddziały przedszkolne. Do punktów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Lutoryżu, Niechobrzu nr 2, Nosówce, Racławówce i Zgłobniu dołączyły oddziały w Boguchwale, Niechobrzu nr 1, Zarzeczu i Woli Zgłobieńskiej. Poprzez uruchomienie nowych oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwały, udało się zrealizować w 100% plan zapewnienia opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci w naszej gminie w wieku 3-6 lat, w miejscu zamieszkania dziecka. Samorząd zainwestował także w nowy obiekt przedszkolny, który powstał przy zmodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Gmina Boguchwała na realizację tej inwestycji wydatkowała kwotę 1,4 mln zł, z czego 787 tys. zł zostało pozyskanych z RPO WP.

Rozbudowana sieć żłobków

Duży krok został poczyniony również w obszarze opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. W mijającej kadencji powstały kolejne dwa żłobki. W Nosówce, w ramach prac budowlanych o wartości ponad 979 tys. zł, powstały trzy pomieszczenia przeznaczone dla 33 dzieci, a także zaplecze techniczne, sanitarne oraz biurowe. Wnętrze żłobka otrzymało nowe wyposażenie - meble, zabawki, sprzęt AGD o wartości ponad 130 tys. zł. Kolejny żłobek dla 31 dzieci powstał w Racławówce, a koszt inwestycji wyniósł 559 tys. zł. Dzięki temu stworzona został nowa infrastruktura będąca odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu placówki. W roku bieżącym realizowane są plany zwiększenia liczby miejsc w żłobku w Boguchwale o kolejne 33 miejsca. Ponadto samorząd Gminy Boguchwała kontynuował partycypację w kosztach pobytu dziecka w żłobkach, w kwocie 300 zł miesięcznie. Od 2015 roku z budżetu gminy dopłacono łącznie ponad 852 tys. zł.

Reforma oświaty

Ważnym punktem w mijających 4 latach było przeprowadzenie rządowej reformy oświaty. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe, z dniem 1 września 2017 roku, stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Gimnazjum w Boguchwale zostało włączone w struktury Szkoły Podstawowej w Boguchwale, a zespoły szkół w Niechobrzu i Racławówce, w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Utworzenie nowej sieci szkół poprzedziły analizy danych demograficznych, dostosowując sieć szkół do nowego ustroju szkolnego zadbano o kontynuację tworzenia jak najlepszych warunków do nauki, m.in. optymalnego dostępu dzieci do szkół, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej oraz infrastruktury okołoszkolnej.

Rozwój infrastruktury i oferty dydaktycznej

Ten aspekt został zrealizowany poprzez dalsze remonty placówek szkolnych, zakupy nowoczesnego wyposażenia oraz modernizacje budynków. W 2017 roku zakończyły się prace związane z kolejnym etapem przebudowy Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Oprócz wspomnianej budowy przedszkola, w segmentach A i B budynku wymieniono okna i drzwi oraz wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 845 m2. Dodatkowo z budżetu gminy przebudowany został parking oraz dojścia do budynku. Wykonano odwodnienia placu oraz nową nawierzchnię z kostki brukowej. Łączna wartość prac wyniosła ponad 573 tys. zł. Obecnie trwa rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce, w wyniku której powierzchnia dydaktyczna placówki zwiększy się m.in. o 6 nowych sal. Koszt pierwszego etapu inwestycji, realizowanego w roku bieżącym, wyniesie ponad 1,8 mln zł. Drugi etap przebudowy to blisko 2 mln zł a przewidywany termin zakończenia prac planuje się na sierpień 2019 roku. Na przyszły rok planowane jest również zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Powierzchnia po rozbudowie zwiększy się do 1 222 m2 a obiekt zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu przeciwdziałania "wykluczeniu cyfrowemu", 420 laptopów otrzymało 12 placówek oświatowych, a także 28 drukarek oraz szafy mobilne i routery WiFi. Dzięki doposażeniu placówek oświatowych uzyskaliśmy wysoki wskaźnik komputeryzacji szkół. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3,5 mln zł.

W czerwcu bieżącego roku Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na realizację w latach 2019-2020 kolejnego projektu edukacyjnego - "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała". Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności, od kwietnia 2019 roku, zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup za ponad 1 mln zł pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenia laboratoryjnego, zestawów meteorologicznych, mikroskopów, laptopów, monitorów interaktywnych, drukarek 3D, aparatów fotograficznych, urządzeń GPS a nawet robotów. Główna część projektu - organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych - będzie realizowana od września 2019 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł.

Szkoły z dobrymi perspektywami

Wymiernym wyznacznikiem jakości edukacji w Gminie Boguchwała były indywidualne wyniki uczniów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także wyniki szkół. Dobrym przykładem jest trzykrotne zdobycie przez boguchwalskie Liceum Ogólnokształcące lauru "Perspektyw" w Ogólnopolskim Rankingu Liceów. O pozycji boguchwalskiej szkoły decydowały maturalne wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach, w tym międzynarodowych.