Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-07-17 00:24:46

Wszystkie aktualności

Nowe nazwy ulic w Boguchwale - co warto wiedzieć?

Z uwagi na obowiązek wynikający z tzw. ustawy dekomunizacyjnej, Rada Miejska w Boguchwale, po konsultacjach z mieszkańcami, ustaliła nowe nazwy ulic w miejsce dotychczasowej nazwy - Doktora Tkaczowa. Nowe nazwy obowiązują od 28 września 2017 roku. Mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów zawierających poprzednią nazwę ulicy, gdyż zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów.

Wymiana dokumentów

Art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowi:

W związku ze zmianą nazwy ulicy, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, nie ma obowiązku wymiany dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu) do czasu, aż stracą ważność.

O czym należy pamiętać?

Należy powiadomić o zmianie nazwy ulicy poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych udostępnionego przez daną instytucję, a w przypadku braku formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej między innymi takie instytucje jak: Urząd Skarbowy (osoby prowadzące działalność gospodarczą poprzez wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego, osoby fizyczne przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bank, dostawę energii elektrycznej, dostawcę usług telekomunikacyjnych, zakład pracy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do zgłoszenia zmian adresowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie formularza CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy.

Nie ma obowiązku zgłaszania zmiany danych adresowych bezpośrednio przez mieszkańców w niżej wymienionych instytucjach i jednostkach, które zostaną powiadomione przez Urząd Miejski w Boguchwale:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych - zmiany zostaną dokonane z urzędu.

Już dziś swój nowy adres mogą Państwo sprawdzić w zestawieniu zamieszczonym w pliku poniżej. 

W najbliższym czasie pełnoletni mieszkańcy dotychczasowej ulicy Doktora Tkaczowa otrzymają na adres domowy zaświadczenie o nowej nazwie ulicy i nowym numerze domu

W każdej chwili zaświadczenie o zameldowaniu pod nowym adresem można uzyskać na wniosek w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój nr 1.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 87 55 213.