a
data wydruku: 2024-06-20 10:54:35
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

LXXI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Rak zaprasza na LXXI sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.) oraz §28 Uchwały Nr XIX.225.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boguchwała (Dz. Urz. Woj. 2016 poz. 356 ze zm.), która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2024 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
5. Zamknięcie obrad.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-04-17
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-04-17 07:53
data ostatniej aktualizacji 2024-04-17 07:56
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-04-17 07:56 Tomasz Sitek publikacja treści