a
data wydruku: 2024-07-25 00:20:35
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

Gminny program "Wodnik" 2023 - dotacje na zadania związane z zatrzymaniem wód opadowych

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2023 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych p.n. "Wodnik".

1. Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych, zwana dalej "Uchwałą".

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

- zakup oraz montaż zbiornika/ów naziemnego/ych lub podziemnego/ych na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż  2 000 litrów (2 m3) podłączonego/ych do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami wchodzącymi w skład zbiornika/ów związanych z jego/ich obsługą.

- dopuszcza się zakup i montaż zbiornika/zbiorników przed dniem złożenia wniosku o dotację, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

O dotację mogą ubiegać się Wnioskodawcy, rozumiani jako osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości mieszkalnej wynikającej z prawa własności (w przypadku współwłasności należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli), którzy złożyli oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi i opłatami lokalnymi oraz należnościami wobec Gminy Boguchwała, jej jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego za usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mówi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Za nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym uważa się działkę gruntu  zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, która zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Rzeszowskiego położona jest na terenie Gminy Boguchwała, powiat rzeszowski.

4. Wysokość dotacji: 80% poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż zbiornika/ów, lecz nie więcej niż 1 000 zł na nieruchomość. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Boguchwała na ten cel, wynoszących w 2023 roku 70 000 zł.

5. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: od dnia 27.02.2023 roku do momentu wyczerpania środków finansowych, jednakże nie później niż do 31 marca 2023 roku. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Dotującego w wersji papierowej.

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową bip.boguchwala.pl oraz boguchwala.pl.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie na przedmiotowy Program wnioski zostaną odrzucone, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

6. Miejsce składania wniosków o udzielnie Dotacji: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

7. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji:

 • Wniosek o udzielenie dotacji (wg wzoru,  załącznik nr 1 do Uchwały).
 • Do wniosku o którym mowa powyżej należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku, gdy wnioskowane zadanie o którym mowa w pkt.2 takiego wymagało.
  Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika Dotującego, a oryginały przedstawić do wglądu.
 • Osoba lub osoby występujące w imieniu Wnioskodawcy zobowiązane są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) wynosi 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zwolnienia od opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 ze zm.) cz. IV kol. 4 załącznika do ww. ustawy. Zwolnieniu z opłaty podlega m.in. pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • W przypadku jeśli tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej wynikającej z prawa własności posiada kilka osób należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi i opłatami lokalnymi oraz należnościami wobec Gminy Boguchwała, jej jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego za usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mówi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

8. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o udzielenie dotacji:

Złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji. Dotujący dokonuje weryfikacji wniosków według następujących zasad:

 • wnioski rozpatruje Burmistrz,
  wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do momentu wyczerpania środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel,
  wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski, które wpłyną do Dotującego przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Dotującym a Wnioskodawcą na czas określony, w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o udzielnie dotacji.

O terminie podpisania umowy Wnioskodawca informowany jest przez Dotującego telefonicznie na numer wskazany we wniosku.

Dotujący udziela dofinansowania Wnioskodawcy na którego nieruchomości planowana jest realizacja Programu z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji:

 • po podpisaniu umowy Wniosek o rozliczenie dotacji składa się nie później niż do 30 listopada 2023r. (wg. wzoru , załączniku nr 2 do Uchwały).
 • do wniosku o którym mowa powyżej Wnioskodawca dołącza:
  - imienną fakturę Vat potwierdzającą zakup zbiornika/ów przeznaczonego/ych do gromadzenia wód opadowych, która może zawierać usługę montażu zbiornika/ów, elementów wchodzących w skład zbiornika/ów i związanych z jego/ich obsługą,
  - dowód uiszczenia opłaty za fakturę w przypadku dokonania płatności przelewem.
 • wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika Dotującego, oryginał przedstawić do wglądu.

10. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o rozliczenie dotacji:

 • Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2023 r.
 • Komisja powołana przez Burmistrza po otrzymaniu wniosku o którym mowa powyżej  sprawdzi wykonanie zadania na nieruchomości wskazanej w rozliczeniu dotacji poprzez przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości, na której został/zostały zamontowany/e zbiornik/i, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany przez Dotującego.
 • Zamontowany/e zbiornik/i należy utrzymywać przez okres minimum 3 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa powyżej. Dotującemu przysługuje w okresie 3 lat o których mowa powyżej, prawo kontroli trwałości przedsięwzięcia.
 • Dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zadnia.
 • Pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji.
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie.

11. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 237 (w godzinach pracy Urzędu).

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-02-24
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-02-24 09:14
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność