Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-03-30 01:17:42

Wszystkie aktualności

Gminny program "Wodnik" 2023 - dotacje na zadania związane z zatrzymaniem wód opadowych

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2023 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych p.n. "Wodnik".

1. Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych, zwana dalej "Uchwałą".

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

- zakup oraz montaż zbiornika/ów naziemnego/ych lub podziemnego/ych na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż  2 000 litrów (2 m3) podłączonego/ych do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami wchodzącymi w skład zbiornika/ów związanych z jego/ich obsługą.

- dopuszcza się zakup i montaż zbiornika/zbiorników przed dniem złożenia wniosku o dotację, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

O dotację mogą ubiegać się Wnioskodawcy, rozumiani jako osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości mieszkalnej wynikającej z prawa własności (w przypadku współwłasności należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli), którzy złożyli oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi i opłatami lokalnymi oraz należnościami wobec Gminy Boguchwała, jej jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego za usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mówi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Za nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym uważa się działkę gruntu  zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, która zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Rzeszowskiego położona jest na terenie Gminy Boguchwała, powiat rzeszowski.

4. Wysokość dotacji: 80% poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż zbiornika/ów, lecz nie więcej niż 1 000 zł na nieruchomość. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Boguchwała na ten cel, wynoszących w 2023 roku 70 000 zł.

5. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: od dnia 27.02.2023 roku do momentu wyczerpania środków finansowych, jednakże nie później niż do 31 marca 2023 roku. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Dotującego w wersji papierowej.

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową bip.boguchwala.pl oraz boguchwala.pl.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie na przedmiotowy Program wnioski zostaną odrzucone, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

6. Miejsce składania wniosków o udzielnie Dotacji: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

7. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji:

8. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o udzielenie dotacji:

Złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji. Dotujący dokonuje weryfikacji wniosków według następujących zasad:

Wnioski, które wpłyną do Dotującego przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Dotującym a Wnioskodawcą na czas określony, w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o udzielnie dotacji.

O terminie podpisania umowy Wnioskodawca informowany jest przez Dotującego telefonicznie na numer wskazany we wniosku.

Dotujący udziela dofinansowania Wnioskodawcy na którego nieruchomości planowana jest realizacja Programu z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji:

10. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o rozliczenie dotacji:

11. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 237 (w godzinach pracy Urzędu).