a
data wydruku: 2024-02-26 21:09:20
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wszystkie aktualności

LVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Piotr Pustelny zaprasza na LVI sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim
w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Informacja o realizacji zadań przez Powiat Rzeszowski na terenie Gminy Boguchwała.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała
w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boguchwale.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433/14 w Lutoryżu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji oraz Rady Miejskiej za 2022 rok.

a) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

b) Sprawozdanie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

c) Sprawozdanie Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego.

d) Sprawozdanie Komisji Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

e) Sprawozdanie Komisji Statutowo-Prawnej.

f) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

g) Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej.

16. Zamknięcie obrad.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-19
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-19 09:44
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność