Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-09-24 10:29:19

Wszystkie aktualności

Rekrutacja do projektu "Młodzi aktywni i efektywni od dziś"

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu "Młodzi aktywni i efektywni od dziś" współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a także nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ: od 14 września2021 r. do 27 września 2021 r.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mlodziefektywni.pl w zakładce DO POBRANIA.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA ZŁOŻYĆ:

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: mlodziefektywni@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 31.12.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, pok. 211, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 533 399 366 lub 533 399 356

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 844 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 652 084 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 246 425,08 PLN