Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-09-24 11:26:33

Wszystkie aktualności

Projekt "Inkubator sukcesu - przedsiębiorczość na terenie ROF"

W Gminie Boguchwała oraz innych samorządach wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie realizowany Projekt "Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

Do kogo adresowany jest projekt:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

oraz

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kryteria premiujące:

W ramach projektu oferowane będzie:

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

w punkcie rekrutacyjnym:

Gmina Boguchwała – budynek Spichlerza w Boguchwale
Adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 1, tel. 575 260 610

lub w Biurze Projektu:

ISOFT Grzegorz Lasek
Adres: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 13

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/