Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-06-18 19:04:35

Wszystkie aktualności

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XXXIV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 10:30 w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguchwała.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 548/1 położonej w Niechobrzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia Petycji bez rozpatrzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
 14. Informacja o funkcjonowaniu placówek zdrowia na terenie gminy.
 15. Sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Zamknięcie obrad.

Transmisja, w czasie rzeczywistym z XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Boguchwale będzie dostępna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: https://bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Urzędzie stanowiska komputerowego.