a
data wydruku: 2024-07-22 03:16:13
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Gmina Boguchwała realizuje projekt partnerski pn: "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie.

W ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" trwają prace związane z przebudową Spichlerza na Rynku w Boguchwale, w którym powstanie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.

Inwestycja polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnym spichlerzu - budynku zdegradowanym, obecnie nieużytkowanym, pełniącym w przeszłości funkcje magazynowe (przechowywanie zboża), któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne. Zakres robót dotyczy działań związanych z przebudową budynku, obejmuje on roboty budowlane takie jak: wykonanie ścian działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, nadbudowę kominów, montaż windy osobowej w istniejącym szybie zewnętrznym przylegającym do budynku. Aranżacja wnętrz pozwoli przystosować budynek do aktualnych potrzeb. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie, meble oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.

Wartość inwestycji to blisko 3 mln zł. Zakończenie prac planowane jest do końca 2020 r.

Spichlerz

Zaplanowane działania rewitalizacyjne w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy Boguchwała. Mieścić się tam także będzie bufet wraz z niezbędnym zapleczem.

W ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" trwają również prace związane z przebudową Domu Kultury przy ul. Kolejowej w Boguchwale.

Inwestycja polega na przebudowie istniejącego budynku Domu Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi i częściową przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Roboty związane z przebudową polegają na robotach demontażowych, przebudowie ścian wewnętrznych, wykonaniu schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, termoizolacji, a także nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i monitoringu. Przewiduje się również wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych i wymianę pokrycia dachowego. W ramach robót zaplanowano także wykonanie montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. W ramach zagospodarowania terenu  zaplanowano budowę tarasu, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, a także przebudowę placu parkingowego i budowę nowych nawierzchni z kostki. Projektowana powierzchnia użytkowa to ponad 1300 m2.

Dom Kultury

Wartość inwestycji to blisko 5 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2021 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". W przebudowanym budynku planuje się utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego, którego działalność przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Centrum zastosowane zostaną dostępne narzędzia w zakresie wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej. Planuje się także utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych.

logo unijne, RP, Podkarpackie