a
data wydruku: 2024-07-25 00:47:10
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - II etap

Całkowite wydatki Gminy Boguchwała: 4 861 719,02 zł

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przeprowadzeniu szeregu działań inwestycyjnych w celu przygotowania terenów w miejscowości Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP - bezpośrednio dla przedsiębiorców 8,70 ha. Do głównych zadań będzie należało przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, w tym: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym, podczyszczalni wód deszczowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej oraz wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.


RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne