a
data wydruku: 2024-07-22 02:53:34
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Wartość projektu zintegrowanego: 36 162 497,80 zł
w tym dla partnera Gminy Boguchwała: 1 443 249,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich dla partnera Gminy Boguchwała: 783 135,83 zł

Cel projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zakłada utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu, poprzez przebudowę budynku Ośrodka Kultury wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej, a także budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego oraz prace dotyczące zagospodarowania terenu. Planuje się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych (sklepowych) z przeznaczeniem na funkcje kulturalne. Projekt przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia. 


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne