a
data wydruku: 2024-06-24 05:38:50
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Wartość projektu zintegrowanego: 128 803 002,12 zł
Wartość dla Gminy Boguchwała: 11 896 163,34
Wartość dofinansowania dla Gminy Boguchwała: 9 649 789,63 zł

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie miejscowości tworzących Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa". W ramach projektu planuje się przebudowę ul. Kolejowej oraz budowę ścieżki rowerowej, budowę węzła przesiadkowego przy stacji PKP, budowę węzła przesiadkowego przy stacji PKS oraz wyposażenie węzłów przesiadkowych PKP i PKS. Ponadto w ramach projektu przewidziano montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Boguchwała i budowę chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu, Racławówce-Nosówce.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne