a
data wydruku: 2024-07-22 04:39:59
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

Wartość projektu: 1 866 580,87 zł
Wartość dofinansowania: 1 220 489,59 zł

Cel projektu jest poprawa warunków świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej w placówce pobytu dziennego. Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy, celem stworzenia pomieszczeń przeznaczonych na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz zakupem niezbędnego wyposażenia. ŚDS będzie ośrodkiem dziennego wsparcia, przeznaczonym dla 20 niepełnosprawnych osób. Działalność placówki będzie się skupiać na pomocy podopiecznym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb oraz dążeniu do usamodzielnienia, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej