a
data wydruku: 2024-07-25 00:04:13
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Aktywność Mieszkańców Gminy Boguchwała

Wartość projektu: 485 432 zł
Wartość dofinansowania: 460 866,40zł

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia za pomocą zastosowania dostępnych narzędzi w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej i doprowadzenie do aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn, bezrobotnych mieszkańców Gminy Boguchwała zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadających 2 lub więcej dzieci pozostających pod opieką rodziców. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na szerokie wsparcie oraz profesjonalną pomoc psychologa, prawnika, doradcy rodziny oraz doradcy zawodowego. Każdy z uczestników skorzysta również z usług prozdrowotnych.

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, skorzystają z zajęć life coachingu, warsztatów rozwoju osobistego, czy kursu kreacji wizerunku. Mogą również liczyć na wsparcie społeczne ich rodzin oraz na wiele atrakcji w postaci wyjść do kina, teatru, basenu i siłowni. W ramach projektu będzie również funkcjonować świetlica Akademii Rodziny zapewniająca ciekawe spędzanie czasu dla całych rodzin, pomoc w nauce dla dzieci, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym