a
data wydruku: 2024-07-22 02:52:01
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Projekty

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

Nazwa programu: Działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach POWER 2014-2020
Realizacja projektu (rok): 2020-2023

całkowita wartość projektu: 9 134 661,74 zł
dofinansowanie UE: 8 613 072,55 zł
dofinansowanie budżet państwa: 521 589,19 zł
wartość projektu dla Gminy Boguchwała: 444 545,93 zł
dofinansowania dla Gminy Boguchwała: 444 545,93 zł

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w obszar innowacji społecznych poprzez wypracowanie nowych rozwiązań służących usprawnieniu procesu wymiany informacji pomiędzy interesariuszami (mieszkańcami) a gminami oraz stworzenie mechanizmu współpracy między samorządami i instytucjami, a także wymianę doświadczeń w wyniku połączenia wiedzy praktycznej oraz doświadczeń jst w skali kraju w obszarze planowania przestrzennego.

Realizacja projektu zakłada opracowanie i przyjęcie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SP ROF), wdrożenie modelu współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SROF) oraz mieszkańcami obszaru ROF w taki sposób, aby zapewnić im aktywny udział w procesie planowania przestrzennego oraz poprawie dostępu do usług publicznych.

Rozwiązania przyjęte w projekcie umożliwią wskazanie nowych kierunków w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, w szczególności w kontekście planowanego w przyszłości w skali kraju podejścia do zagadnień rozwojowych z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego i aspektu przestrzennego. Będą miały wpływ również na aktywizację działalności gospodarczej w obszarze ROF i tworzenie nowych miejsc pracy.