Aktualności

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym, § 5 oraz § 7 ust 1 pkt 2 oraz ust. 5 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2023", przyjmując termin konsultacji: 27 października - 9 listopada 2022 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.bip.boguchwala.pl/10397,13855/13855/art20146.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-10-20
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-10-20 14:58
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność