Aktualności

Ogłoszenia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Racławówka

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.