Aktualności

Wszystkie aktualności

Wyprawka 2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2014 poz.1024) informujemy, że  termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 września 2014 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 w:

 • klasach II-III lub VI szkoły podstawowej,
 • klasach II-III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


W 2014 roku programem będą objęci także uczniowie:
a) słabowidzący,
b) niesłyszący,
c) słabo słyszący,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do następujących szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

do kwoty 175 zł:

 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bezpł.)

 

do kwoty 225 zł:

 • dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas II lub III szkoły podstawowej,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowany lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych lub gimnazjów nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

 

do kwoty 770 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klas II-III szkoły podstawowej
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

do kwoty 325 zł:

 • dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

 

do kwoty 770 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (nie będących podręcznikami do kształcenia specjalnego - ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł).

do kwoty 350 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ) gimnazjum nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

 

do kwoty 607 zł:

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

 

do kwoty 390 zł:

 • dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej,
 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym).

 

do kwoty 445 zł:

 • dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym) liceum ogólnokształcące lub technikum.

 

Pomocy udziela się uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, niespełniających powyższego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie ustalonym przez Burmistrza Boguchwały - tj. do 10 września 2014 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego,do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - również zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".

Wzory wniosków do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015 oraz w plikach poniżej.

 

Informacji udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Boguchwale - tel. 017 87 55 251.