36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

SMART SMEK

Historia SMEK. Misja i wizja

Idea powołania Sieci Miast Euroregionu Karpackiego posiada już kilkuletnią historię. Pod hasłem powołania Sieci zrealizowano kilka pilotażowych transgranicznych projektów o niewielkiej skali. Głównym celem wspólnych działań jest utworzenie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego jako platformy współpracy polskich i słowackich samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Pomimo wieloletniej współpracy oraz jej bardzo dobrej atmosfery fakt, iż naturalną przeszkodą dla współpracy są Karpaty, powoduje że dotychczas jej efekty nie wyszły poza fazę kontaktów na poziomie władz lokalnych. Od 2001 roku stymulatorem rozwoju współpracy miast partnerskich są środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, w szczególności zaś mechanizm małych i mikroprojektów zarządzanych przez Euroregion Karpacki po stronie polskiej a samorząd regionalny w Preszowie po stronie słowackiej.

Od momentu kiedy weszło w życie Rozporządzenie dotyczące Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej postanowiono wykorzystać nową formę prawną do utworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Przeprowadzono konsultacje w wyniku, których potwierdziła się potrzeba zrealizowania tej inicjatywy. Dla realizacji celu powołano konsorcjum miast. Zrealizowany został również pierwszy duży projekt sieciowy dofinansowany z Programu Polska - Republika Słowacka 2007–2013 pod nazwą: "Sieć Miast Euroregionu Karpackiego". Projekt SMEK I wynikł z konieczności stworzenia formalnej płaszczyzny dla systemowej i koordynowanej współpracy samorządów miejskich w Karpatach Wschodnich oraz realizacji strategicznych celów i wielostronnych przedsięwzięć. Celem głównym projektu było utworzenie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, która od formy porozumienia konsorcjalnego, poprzez podpisanie konwencji przybrała by postać Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej pod tą nazwą. Do działań w ramach projektu zaproszone zostały samorządy miejskie ze strony polskiej i słowackiej: Gmina Miejska Jarosław - Wnioskodawca i Partner Wiodący, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Miejska Ustrzyki Dolne, Miasto Humenne, Miasto Snina, Miasto Vranov n/Toplu. Projekt składał się z takich działań jak: konferencje, prace zespołów projektowych, edycja wydawnictw, utworzenie strony internetowej, etc. W ramach Sieci utworzono dwie centrale w Jarosławiu i w Humennem, odpowiadające za koordynację współpracy w dziedzinie turystyki (Jarosław) i gospodarki (Humenne). Celem projektu było pobudzenie wszystkich funkcji organizmów miejskich oraz umożliwienie poprzez nawiązanie współpracy partnerskiej efektywniejszej promocji miast, wywarcie pozytywnego wpływu na rozwój turystyki, wzrost inwestycji, innowacyjności i zatrudnienia.

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego - SMEK II

Kontynuacją inicjatywy SMEK I jest projekt pn. "Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" - SMEK II. Projekt jest kolejnym etapem tworzenia terytorialnej struktury współpracy pn. Sieć Miast Euroregionu Karpackiego. Jest on niezbędnym etapem przejścia od pilotażowych działań z pierwszego projektu do sprawnie funkcjonującej struktury współpracy transgranicznej. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej platformy współpracy dla struktury organizacyjnej SMEK. Cele szczegółowe to: opracowanie informatycznej aplikacji do zarządzania współpracą w ramach SMEK, stworzenie komórek współpracy w strukturach organizacyjnych miast/partnerów, opracowanie procedur współpracy SMEK, stworzenie technicznych możliwości telepracy partnerów SMEK, przeprowadzenie pilotażowych telesesji, promocja SMEK. W związku z trudnościami wynikającymi z charakteru administracji i obowiązujących ją przepisów postanowiono zaprosić do projektu instytucje spoza sektora publicznego: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ. Ponadto, dotychczasowe partnerstwo poszerzone zostało o Miasta Jasło i Medzilaborce oraz Gminy Lesko i Boguchwała.

Projekt "Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i z budżetu Republiki Słowackiej. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy współpracy dla struktury organizacyjnej Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Produktami projektu są fachowe publikacje opracowywane we współpracy polskich i słowackich ekspertów oraz członków grupy badawczej składającej się z przedstawicieli partnerów projektu. W ramach projektu wydano publikacje "Audyt instytucjonalny miast należących do Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" oraz "Procedury współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego". W ramach wdrażania projektu partner wiodący we współpracy z pozostałymi partnerami otworzy i wyposaży biura w celu sprawnej realizacji projektu, a następnie powoła grupę ekspertów, której zadaniem będzie przygotowanie podstawowych dokumentów na potrzeby Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, zorganizuje konferencję otwierającą w Rzeszowie oraz zajmie się zakupem sprzętu i przygotowaniem systemu SMEK-int.

System SMEK-int to główny system komunikacji pomiędzy partnerami Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli na szybszą, a przy tym efektywniejszą komunikację, będzie wspierać pracę grupową oraz pozwoli na wymianę doświadczeń. Rozwiązania udostępniane w ramach systemu SMEK-int posiadają szereg możliwości znacząco ułatwiających proces zarządzania dokumentami i informacją w organizacji/instytucji. Do najważniejszych z nich należą między innymi: moduły elektronicznego obiegu dokumentów, automatyczny przepływ informacji, możliwość ustalenia ścieżki przepływu informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami, wsparcie dla zarządzania projektami, planowania zadań oraz spotkań, wsparcie dla gromadzenia wiedzy oraz dzielenia się nią. Najważniejszym atutem jest znaczne skrócenie czasu wyszukiwania wszelkich dokumentów.

SMART SMEK

Zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego z dnia 13 grudnia 2012 roku Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie mikroprojektu pn. "SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca do 31 października 2013 roku. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej obu miast poprzez podejmowanie odpowiednich wspólnych działań przez władze samorządowe Boguchwały i Vranova n/Toplou.

Projekt  pn. "SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach osi priorytetowej nr: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Wartość całkowita projektu to 32 085,50 €, a wartość dofinansowania: EFRR - 27 272,67 €, budżet państwa - 3 208,55 €. Czas trwania i okres realizacji projektu to 8 m-cy od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.

Gmina Boguchwała realizuje projekt wspólnie ze słowackim miastem Vranov nad Toplou. Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej obu miast poprzez podejmowanie odpowiednich wspólnych działań przez władze samorządowe Boguchwały i Vranova n/Topl’ou.


Cele szczegółowe projektu:

  • przyjęcie, a następnie wdrożenie programu inwestycji i działań miękkich na rzecz wykorzystania przewag w zakresie osadnictwa i gospodarki gminy Boguchwała;
  • przeszkolenie w zakresie realizacji tego typu badań przedstawicieli miasta Vranov n/Topl’ou;
  • rozpowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie wśród przedstawicieli innych miast, należących do SMEK;
  • poinformowanie społeczeństw lokalnych na temat działań partnerów w ramach marketingu publicznego;

Działania:

WP 1: Zarządzanie.

WP 2: Badania i ekspertyzy.
W ramach tego pakietu będzie realizowane jedno działanie:
D.2.1: ekspertyzy i analizy po stronie polskiej.

  • Dotycząca poszukiwania przewag w strefie osadniczej (wzmacniania atrakcyjności osadniczej Boguchwały) i w gospodarce.
  • Dotycząca identyfikacji i wyceny tych zasobów finansowych oraz materialnych (np. w postaci nieruchomości), które można np. spieniężyć i przeznaczyć na realizację kluczowych projektów, poprawiających sytuację gospodarczą i osadniczą partnera polskiego.

WP 3: Warsztaty i szkolenia.
W ramach tego pakietu realizowane będą dwa działania:
D.3.1  warsztat na potrzeby ekspertyz z przedstawicielami Boguchwały, w których obserwatorami będą przedstawiciele Vranova n/Topl’ou. Ich celem będzie identyfikacja i hierarchizacja tych czynników, które stanowią mocne strony Boguchwały
D.3.2 szkolenie nt metod poszukiwania przewag oraz wyceny zasobów dla przedstawicieli obu miast w zakresie metod identyfikacji przewag konkurencyjnych, formułowania zadań oraz szacowania zasobów, możliwych do "uwolnienia" i sfinansowania działań, mających na celu skuteczne wykorzystanie zidentyfikowanych przewag (we Vranovie n/Topl’ou).     

WP 4: Promocja.
W ramach tego pakietu przewidziane są cztery działania:
D.4.1: konferencje początkowa i końcowa (z udziałem przedstawicieli partnerów, a także pozostałych członków SMEK),
D.4.2: strona internetowa,
D.4.3: spotkanie z mieszkańcami Boguchwały.
D.4.4. publikacje (broszura i skróty raportów z realizacji projektu w języku polskim i słowackim na stronę internetową).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Konferencja początkowa

19 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. "SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego". Konferencja została zrealizowana przy współpracy z miastem Vranov nad Toplou.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Boguchwała oraz miasta Vranov nad Toplou. Jej głównym celem było zaprezentowanie zadań oraz planowanych rezultatów ww. projektu.


   

  

Warsztaty "Czynniki wpływające na atrakcyjność osadniczą gminy Boguchwała"

9 maja 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyły się warsztaty poświęcone identyfikacji czynników wpływających na atrakcyjność osadniczą Gminy Boguchwała. Spotkanie realizowane było w ramach projektu pn. "SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego" w związku z wykonywaną ekspertyzą. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Gminy Boguchwała oraz obserwatorzy z Vranova n/Topl'ou. Celem warsztatu była identyfikacja i hierarchizacja tych czynników, które stanowią mocne strony Boguchwały.


  

Szkolenie pn. "Metodologia poszukiwania przewag konkurencyjnych i metoda wyceny zasobów"

6 czerwca 2013 roku w miejscowości Vranov n/Toplou zostało zorganizowane szkolenie w ramach projektu pn. "SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu miast. Tematem szkolenia były metody identyfikacji przewag konkurencyjnych, formułowanie zadań oraz szacowania zasobów, możliwych do "uwolnienia" i sfinansowania działań, mających na celu skuteczne wykorzystanie zidentyfikowanych przewag.


  

Biuletyn SMART SMEK

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

16 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Boguchwała. Spotkanie realizowane było w ramach projektu pn. "SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego". Celem spotkania było poinformowanie społeczeństwa lokalnego na temat działań partnerów w ramach marketingu publicznego.


  

Konferencja końcowa

28 października 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyła się konferencja kończąca realizację projektu pn. "SMART SMEK Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego". Konferencja została zrealizowana przy współpracy z miastem Vranov nad Toplou.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Boguchwała oraz miasta Vranov nad Toplou. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Konferencja miała na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk wśród przedstawicieli innych miast, należących do SMEK, mające na celu uzyskanie przez członków SMEK wiedzy na temat metodologii realizacji podobnych działań. Wdrażane strategie mają często zbyt ogólny i wielosektorowy charakter, zawierają w sobie zbyt wiele priorytetów i elementy, które należą do zadań własnych tych jednostek. Tym bardziej istotne jest, aby partnerzy projektowi pozyskali  konkretną wiedzę i metodologię, w jaki sposób identyfikować rzeczywiste przewagi komparatywne oraz konkurencyjne w zakresie atrakcyjności osadniczej i ekonomicznej oraz  w jaki sposób je wzmacniać. Do tego potrzebne jest również identyfikacja tych zasobów finansowych i materiałowych, które można wykorzystać do sfinansowania konkretnych projektów miękkich i infrastrukturalnych. Projekty te służyć mają wzmacnianiu mocnych stron jednostek samorządowych. Dodatkowo, takie podejście do zarządzania gminą i miastem jest niemal nieobecne w myśleniu strategicznym władz Podkarpacia i Kraju Preszowskiego. Tym samym projekt ma przyczyniać się do rozpowszechniania metod zarządzania w oparciu o racjonalne, wiarygodne dane (evidence-based policy).


  

  

Ekspertyzy

           

  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 636