36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rewitalizacja

Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.
Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji projektu: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022". Konsultacje odbędą się w dniach 21-27.12.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Gminy Boguchwała w zakładce "Rewitalizacja" (plik poniżej).

Uwagi i wnioski do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl w temacie / tytule wpisując Rewitalizacja Gminy Boguchwała,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Rewitalizacja Gminy Boguchwała" (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Biurze Obsług Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30

w terminie do 27 grudnia 2017 roku.

  • Data aktualizacji: 2023-06-07 11:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 227 261