36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Podatki i opłaty lokalne

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

Do obsługi zobowiązań osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu wprowadzono nowe rachunki bankowe Gminy Boguchwała. Rachunki te służą wyłącznie do regulowania zobowiązań z powyższych tytułów. Prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

Płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

 • dla osób fizycznych: 15 9163 0009 2001 0000 0039 0124
 • dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobości prawnej: 58 9163 0009 2001 0000 0039 0126

Płatności z tytułu podatku od środków transportowych:

 • dla osób fizycznych: 85 9163 0009 2001 0000 0039 0125
 • dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobości prawnej: 31 9163 0009 2001 0000 0039 0127

Podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi bądź posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i obiektów budowlanych, gruntów i lasów.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach) sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego (nabycie, zbycie, zmiana sposobu użytkowania, itp.). Podatek od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach, do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

Wyjątkiem (nie dotyczy on wspólnot mieszkaniowych!) jest sytuacja, kiedy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (współposiadanie) osób fizycznych oraz osób prawnych, wtedy osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Osoby prawne (jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, itd.) mają obowiązek składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek (od nieruchomości w terminie do 31 stycznia, na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia) na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Korygują deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego, także w terminie 14 dni od jego zaistnienia.

Wpłacają obliczony w deklaracjach podatek od nieruchomości bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia (pierwsza zaliczka), pozostałe do 15 każdego miesiąca. Podatek rolny w terminach jak dla osób fizycznych. Podatek leśny w miesięcznych zaliczkach do 15 każdego miesiąca.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy znowu powstaje!).

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio korygują deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Powyższe wskazówki mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie uregulowania prawne wynikają z zapisów m. in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716 z późn. zm.), ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 z późn.zm.), ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2016.374 z późn.zm.) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z późn.zm.).

Informacje można uzyskać w Zespole ds. Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale pod numerami 17 87 55 231 oraz 17 87 55 235.


Opłata za gospodarowanie odpadami

Do obsługi zobowiązań osób fizycznych i osób prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wprowadzono nowy rachunek bankowy Gminy Boguchwała. Rachunek służy wyłącznie do regulowania tej opłaty. Prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

Numer rachunku: 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153

Informacje o systemie gospodarowania odpadami znajdują się w zakładce ochrona środowiska.

Uchwały Rady Miejskiej

 • Data aktualizacji: 2020-01-21 14:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 166 624