36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświata

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://www.ko.rzeszow.pl/

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy)
 • Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 • Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
 • Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego;
 • Oświadczenie potwierdzające status pracodawcy;
 • Aktualny wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru przedsiębiorców KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawców;
 • W przypadku spółek, kopię dokumentów potwierdzających status prawny spółki,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa

Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem, do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

 • Data aktualizacji: 2023-02-03 15:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 18 518 011